iOS · reactive programming · ReactiveX

Subject và Variable trong RxSwift (Reactive Programming)

Trong các bài trước, mình đã giới thiệu về Stream, Observable, Operator và Scheduler. Trong phần này, mình sẽ giới thiệu về Subject và Variable, các thành phần đóng vai trò như những cầu nối giữa Rx và các mô hình, thư viện không sử dụng Rx. 1. Subject Trong Reactive Programming, Observable là nơi… Continue reading Subject và Variable trong RxSwift (Reactive Programming)

iOS · reactive programming · ReactiveX

Slack Group cho RxSwift Việt Nam

RxSwift là một thư viện hỗ trợ lập trình bất đông bộ cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả. Nhưng việc tiếp cận với RxSwift không hề đơn giản. Chính vì vậy, mình có tạo một slack group “RxSwift Viet Nam” với mục đích giúp các bạn yêu thích Rx có thể chia sẻ và… Continue reading Slack Group cho RxSwift Việt Nam

iOS · redux

Redux trong Swift – Phần 3: Action Creator và Middleware

Trong các phần trước mình đã giới thiệu về Redux cũng như thực hiện một ứng dụng đơn giản sử dụng Redux. Trong phần này mình sẽ giới thiệu những thành phần còn lại trong Redux là ActionCreator, Middleware. Trước khi bắt đầu, các bạn nên tìm hiểu thêm về lập trình hàm (functional programming): high-order,… Continue reading Redux trong Swift – Phần 3: Action Creator và Middleware