.NET · Entity Framework · Full Text Search

Entity Framework Core 2.0: Những điều bên trong bộ mã nguồn mở EF Core 2.0

Sau gần 2 năm tham gia phát triển ứng dụng iOS, mình được yêu cầu chuyển qua nhóm Backend để mở rộng và cải tiến API cho các ứng dụng mobile của công ty. Nhiệm vụ đầu tiên là phải tìm hiểu sâu về Entity Framework do các yêu cầu đặc thù của dự án.… Continue reading Entity Framework Core 2.0: Những điều bên trong bộ mã nguồn mở EF Core 2.0